ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Coral Apartman Pécs

Általános rendelkezések:

Neve: Várnai Márton, Címe: 7632. Pécs, Nagy Imre út 67. 9/25, Levelezési címe: 7632. Pécs, Nagy Imre út 67. 9/27, Adószáma: 58621093-1-22, Kapcsolattartó neve: Várnai Márton, Telefonszáma: +36302483723, E-mail címe: varnaimarton@gmail.com

Szálláshely

Elnevezése Coral Apartman, Címe: 7632. Pécs, Nagy Imre út 67. 9/25, Weboldal: www.coralapartmanpecs.hu, Helyrajzi száma: 23912/60/A/25, Típusa: Magánszálláshely, Szobaszáma: 2, Ágyszáma: 6

A továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE szerint az alábbi tájékoztatást adom.

A szabályzat elérhető az alábbi oldalról:

www.coralapartmanpecs.hu A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen rendelkezéseket.

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Jelen adatvédelmi szabályozás a Szolgáltató által a

www.coralapartmanpecs.hu internetes oldalon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (továbbiakban: weboldalakon), valamint a telephelyén, mint szálláshelyen alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti és erről közérthető formában az ügyfeleket tájékoztatja. Az adatvédelmi szabályzat kizárólag a szállásadói tevékenységgel összefüggésben értelmezhető.

 1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1.4. Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 1. Az adatkezelő és elérhetőségei:

Neve: Várnai Márton címe: 7632. Pécs, Nagy Imre út 67. 9/27

 1. Adatkezelések

Jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

3.1 Weboldal

A www.coralapartmanpecs.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása érdekében, valamint statisztikai célból működnek.

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa  (session: PHPSESSID) jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett felhasználó számítógépét A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak _ga, 1P_JAR, ANID, APISID, CONSENT HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, OTZ (Google cookie a Google Maps szolgáltatáshoz) hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) A Google Maps térkép megjelenítésére és hozzákapcsolódó szolgáltatásokhoz szükséges. 1 perc-21 év

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 8. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. További cookie használat, ill. harmadik fél által elhelyezett cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Google Maps használata

Weboldalunkon Google Maps (API) szolgáltatást használunk, amelyet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) szolgáltató biztosít. A Google Maps egy webes szolgáltatás interaktív térképek megjelenítésére, a földrajzi információk vizuális bemutatása érdekében. Már azoknak az oldalaknak a meglátogatásakor is, amelyek kapcsolódnak a Google Maps térképeihez, információk jutnak el a Google USAban található szerverére arról, hogy Ön használta weboldalunkat (pl. az Ön IP-címe) és azt ott tárolják. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy a Google biztosít-e egy olyan felhasználói fiókot, amelyen keresztül bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiókja. Amennyiben Ön be van jelentkezve a Google szolgáltatásába, akkor adatait közvetlenül a fiókhoz rendelik hozzá.

Ha nem kívánja a profiljához való társítást a Google által, a nyomógomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. a Google az Ön adatait (még a be nem jelentkezett felhasználóknál is) felhasználói profilként tárolja és kiértékeli. Az ilyen kiértékelés különösen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Google személyre szabott reklám bejátszására, piackutatás és/vagy a weblap igényeknek megfelelő kialakítására irányuló jogos érdeke alapján történik.

Önnek joga van kifogással élni ilyen felhasználói profilok létrehozása ellen, miközben ennek a jognak a gyakorlásához a Google-hoz kell fordulnia. Az USA székhelyű Google LLC a „Privacy Shield” EU-USA Adatvédelmi egyezmény szerinti tanúsítással rendelkezik, amely biztosítja az EU-ban érvényes adatvédelmi szint betartását. Ha Ön nem ért egyet azzal, hogy a jövőben Google Maps használatának keretein belül az Ön adatait a Google részére átadják, akkor lehetősége van arra, hogy a Google Maps webes szolgáltatását teljes mértékben kiiktassa úgy, hogy böngészőjében kikapcsolja a JavaScript alkalmazását. Ekkor a Google Maps és így ezen a honlapon a térképek megjelenítése nem használható.

A Google felhasználási feltételeiben a https://www.google.hu/intl/hu/policies/terms/regional.html linken tekinthet be, a Google Maps kiegészítő felhasználási feltételeit pedig ezen a linken találja: https://www.google.com/intl/hu_US/help/terms_maps.html.

A Google Maps használatával összefüggő adatvédelemről részletes információt talál a Google honlapján („Google Privacy Policy”): https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

3.2 Nyilvántartási kötelezettség, idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: · Név · Lakcím · Születési hely, dátum · Személyi igazolványszám · Érkezés dátuma · Távozás dátuma · Aláírás 2. Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés célja: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. § (8) bekezdésében előírt – nyilvántartásként meghatározott adattartalmú és formátumú – Idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv vezetése. 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük. 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának erre szakosodott hatósági csoportja. Önkormányzati rendeletének megfelelően Pécs Város Önkormányzatának adóhatósága kezelheti. 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. 7. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

3.3 Számlázás

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: · Számlázási név · Számlázási cím 2. Az érintettek köre: A Szolgáltató mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés célja: A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása. 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő kezelheti. 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. 7. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.4 Könyvelési feladatok

. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: · Név · Lakcím · Születési hely, dátum · Személyi igazolványszám · Érkezés dátuma · Távozás dátuma · Számlázási név · Számlázási cím

 1. Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés célja: könyvelési feladatok 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő és a könyvelő, mint adatfeldolgozó kezelheti. 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. 7. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.5 Kapcsolattartás

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: · Név · Telefonszám 2. Az érintettek köre: A Szolgáltató, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő kezelheti. 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
 2. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

4.2 Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

4.3 Könyvelés és bérszámfejtés

 1. Az érintettek köre: A Szolgáltató apartmanját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett. 5. Az adatkezelés célja: Könyvelési és bérszámfejtési feladatok 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 8. Az érintett jogai: a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

4.4 Számlázás – online számlázó szoftver használata

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázási feladatok ellátása 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím 4. Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett. 5. Az adatkezelés célja: Számlázási feladatok 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 8. Az érintett jogai: a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
 3. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
 4. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 5. Az érintettek jogai
 6. A hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 7. A helyesbítéshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 8. A törléshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 9. Az elfeledtetéshez való jog Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 10. Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)
 2. A tiltakozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 3. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 4. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 1. Adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az e-mailben történő kapcsolattartás során a személyes adatokat a levelezőrendszer tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a

személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Rendszeres biztonsági adatmentés a tárhely szolgáltatáshoz tartozik.

A személyes adatok tárolása szolgáltató. tulajdonában lévő és kizárólagos használatban álló számítógépeken, telefonon és a tárhelyen történik. A számítógépek és telefon használata jelszó védett. A tárhelyre és a weblap adminisztrációs felületére történő belépés felhasználónévvel és jelszóval lehetséges, amelyet az adatkezelő ismer.

A papír alapú adattárolás tekintetében az adatkezelő kizárólagos használatában lévő határidőnapló szerepel, melyben telefonszámokat tárol, valamint az idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv, melyet illetéktelenektől elzárva tart. A személyes adatokat tartalmazó bejelentőlapok, számlatömbök tárolása szintén zárható helyen történik.

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a z Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak; · a dokumentumokat jól zárható, száraz, vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el; · a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá; · az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja; · az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja;

Biztonságos adatátviteli csatornával működtetjük a www.coralapartmanpecs.hu weboldalt: SSL tanúsítvánnyal, HTTPS protokoll használattal. HTTPS kapcsolat esetében, ha a felhasználónak személyes adatot kell megadnia adatbeviteli űrlapon keresztül, a felhasználó és a fogadó számítógép közötti kommunikáció egy titkosított csatornán keresztül, speciális kódolással folyik. Így minimálisra tehető az, hogy ezek a személyes információk adathalászat áldozatául essenek.

 1. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 9. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Általános Házirend a CORAL Apartman Vendégei részére.

 

Kedves Vendégünk!

 

Szobafoglaláskor és azzal, hogy szállását elfoglalta, elfogadta a CORAL Apartman házirendjét, vele együtt az itt elhelyezett GDPR rendelkezéseit is, ami valamennyi önnel együtt érkező kedves vendégünkre is vonatkozik kérjük olvassák el.

 

„Az apartmanban csak a fizetővendég tartózkodhat!

 

Az apartman egész területén, erkélyen TILOS a DOHÁNYZÁS! Az erkélyen történő dohányzás 10.000 Ft extra takarítási költséget von maga után.

 

A papucs használatát illő tisztelettel megköszönjük, figyelemmel az apartman alatt élőkre a cipő, lábbeli esetleges kopogása zavaró.

 

Kaució: Érkezéskor 25 000 Ft/70.EURO vagyoni biztosíték fizetendő, amit, a szállás házirendjének teljes betartása és a kulcsok távozáskori személyes visszaadása esetén maradéktalanul visszajár.

Az apartman berendezéseiben, bútorzataiban, okozott kárt, szennyeződés okozást, ennek valamely bekövetkezése esetén, kérjük felszólítás nélkül felajánlani a házigazdának az okozott kár megtérítését a szállás elhagyása előtt!

 

A konyhában a használt helyiségekben Ön által használt edényeket, eszközöket, berendezéseket kérjük, szíveskedjék gondosan, tisztán hagyni használat után! Hátrahagyott szennyes tisztitására, konyha takarításra szervízdíj nincs az apartman foglalási árában.

 

Az apartmanban tartózkodásának ideje alatt keletkezett háztartási hulladékot a mosogató allati rendszeresített edénybe gyűjtheti, amit kérem, szíveskedjék a főbejárat előtt elhelyezett hulladéktároló edényekbe elhelyezni! Köszönjük!

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a mosógép és a klíma használatára előzetes egyeztetés szükséges, melynek külön díjazása van!

 

Wifi díjmenetesen rendelkezésre áll.

 

Kívánjuk, érezze jól magát nálunk, visszavárjuk, legyen máskor is vendégünk, jó pihenést kívánunk!

Amennyiben újra foglal nálunk közvetlenül, úgy kedveszményes lehetőséget biztosítunk az Ön számára.

 

CORAL Apartman Várnai Márton +36302483723

 

The room is expected to arrive from 60 pm on arrival, and please leave by 10 pm on departure!
We provide free WiFi internet access.
Please ignore the loudness between 22:00 and 06:00.
Keys will be handed over by appointment.
Parking in the parking lot in front of the apartment for 0 HUF / day.
Please call +36 302483723 60 minutes before your arrival!
No smoking in the apartments! Smoking in the room will incur an extra cleaning charge of 10,000 HUF.
We wish you a pleasant stay!

Das Zimmer sollte am Anreisetag ab 14:00 Uhr ankommen und am Abreisetag bis 22:00 Uhr verlassen werden!
Wir bieten kostenlosen WiFi-Internetzugang.
Bitte ignorieren Sie die Lautstärke zwischen 22:00 und 06:00 Uhr.
Die Schlüssel werden nach Vereinbarung ausgehändigt.
Parken auf dem Parkplatz vor der Wohnung für 1600 HUF / Tag.
Bitte rufen Sie +36 302483723 60 Minuten vor Ihrer Ankunft an!
Rauchverbot in den Wohnungen! Für das Rauchen im Zimmer wird eine zusätzliche Reinigungsgebühr von 10.000 HUF erhoben.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!

 

ÁSZF; ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Coral Apartman Szállások weboldalának hozzáférése, böngészése, használata, valamint foglalás elvégzése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot is), és egyetért az azokban foglaltakkal.
1. A Szolgáltató adatai:
Neve: Várnai Márton

Címe: 7632. Pécs, Nagy Imre út 67. 9/25

Levelezési címe: 7632. Pécs, Nagy Imre út 67. 9/27

Adószáma: 58621093-1-22

Kapcsolattartó neve: Várnai Márton

Telefonszáma: +36302483723

E-mail címe: varnaimarton@gmail.com

 1. Általános szabályok:
  2.1 Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.
  Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal
  3. Szerződő fél:
  3.1 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
  3.2 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
  3.3 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
  4. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
  4.1. A Szolgáltató foglalást a weboldalon található felületen keresztül www.coralapartmanpecs.huvarnaimarton@gmail.com e-mailben, telefonon, a helyszínen személyesen, írásban, közvetítők által fogad el. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
  4.2. A Szerződés a Vendég által írásban, vagy szóban leadott foglalásának, vagy ajánlat kérésének a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. A vendég köteles a visszaigazolástól számított 2 napon belül a foglalásban szereplő összeg x az ajánlat vagy megállapodás %-át előlegként megfizetni készpénzben vagy banki átutalással a szolgáltató visszaigazolásában feltüntetett számlaszámra. Amennyiben a visszaigazolásban a szolgáltató nem tér ki az előleg megfizetésére, akkor ettől eltekint és a foglalás így is érvényes. A szerződés megszűnik, abban az esetben, ha a vendég az előleg megfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a szolgáltatót írásban nem értesíti, nem kéri a határidő meghosszabbítását.
  Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
  A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég/Vendégek nevét, címét, telefonszámát, az érkezés és távozás pontos időpontját, az apartman típust, valamint a szolgáltatások pontos megnevezését. A szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, amennyiben a vendég az általa megadott név, cím, telefonszám, e-mail helytelennek bizonyul és a foglalás szándéka nem visszaellenőrizhető vagy a szolgáltatás igénybevétele nem turisztikai jellegére irányuló cél. A törléssel megszűnik az elszállásolásra vonatkozó jogigény is.
  4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, nem érkezik meg a szállásra foglalás napján 20 óráig (zárás) után, nem mondja le foglalást előzetesen az írásban kötöttek szerint, a Szolgáltató jogosult 100 százalék mértékben a le nem töltött szolgáltatás ellenértékére.
  A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
  4.4. Megrendelés módosítása
  4.4.1. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására írásos formában, szabad kapacitás függvényében van lehetőség. A módosított foglalás végleges lehetőségét és árát minden esetben a Szolgáltató határozza meg.
  4.4.2. Egyedi ajánlatok esetében az ajánlatban szereplő módosítási feltételek az irányadóak
  5. A szolgáltatás lemondása:
  5.1. A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően (minimum 15 nap), írásban tájékoztatja a szolgáltatót. varnaimarton@gmail.com email címen. 5.2. Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig (minimum 15 nappal az érkezés előtt), kötbért kell fizetnie, melynek mértéke a megrendelt szolgáltatás teljes összege. Lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a Szolgáltató elszállásolási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett szobát más vendég részére kiadni.
  A megfelelő időben le nem mondott szállás – amennyiben azt a szolgáltató más vendég számára értékesíteni tudja – ha a felek megegyeznek, szabad kapacitás függvényében egyszeri alkalommal másik időpontra áttehetők. A szállás az érkezés napján és az azt megelőző napon nem lemondható.
  5.3. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.
  5.4. Egyedi és akciós ajánlatok esetében lemondási feltételek az ajánlatban szereplő feltétek szerint alakulnak. Amennyiben erre külön nem tér ki az egyedi ajánlat, akkor az általános szerződési feltételek az irányadók. Az időhosszban meghatározott ajánlatok kedvezményei a csomag teljes tartalmára, idejére vonatkoznak, azok megbontása, lerövidítése nem lehetséges. Ha mégis ilyen igény merül föl, a csomag teljes árát kéri a Szolgáltató.
  5.5. A lefoglalt, de a Vendég apartmanban való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.
  5.6. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.
  6. Árak
  6.1. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül a foglalási díjelőleg megfizetéséig szabadon változtathatja.
  6.2. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
  6.3. Aktuális kedvezményekért és egyedi ajánlatokért keresse fel honlapunkat www.coralapartmanpecs.hu
 2. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
  9.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 – óráig köteles elhagyni (Check out). A Vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba, apartman elfoglalása előtt igazolni, valamint bejelentőlapot kitölteni és a fennmaradó szállás díját kifizetni köteles.9.2. A szálloda fertőző betegségben szenvedő vendégeket nem fogad.
  9.3. A kitöltött és aláírt bejelentőlappal egyidejűleg a Vendég és a vele együtt érkező valamennyi vendégre érvényesülve az Általános Szerződési Feltételeit, valamint a területi házirendeket elfogadja, és köteles betartani. A tartózkodás során szükséges információk megtalálhatóak a szállodai szobákban elhelyezett Házirendben.
  9.4. A vendég hibájából felróható sérülések miatt a szálloda nem vállal felelősséget. A szándékos, vétlen rongálás miatt keletkezett költségeket a szálloda a vendégre terheli.
  9.5. Amennyiben a Vendég be-és/vagy kijelentkezési ideje a megadott időponttól eltér, azt köteles a telefonon, írásban vagy személyesen közölni. A Szolgáltató a Vendég kérését minden esetben szabad kapacitás esetében, esetenkénti felár ellenében teljesíti. Amennyiben nem áll rendelkezésre szabad kapacitás, a Szolgáltató a kérés teljesítésére nem kötelezhető.
  1. Háziállatok, dohányzás
  10.1. A Szolgáltató szálláshelyére háziállatot csak szobatiszta kutyát 5 kg-ig kizárólag előre írásban egyeztetett megállapodásban vihet be, külön díjának előzetes megállapításával mely általában 3000.Ft/ kisálat/éjszaka.
  10.2. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás.
  10.3 Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles.

Kaució: Érkezéskor 25 000 Ft/70.EURO vagyoni biztosíték fizetendő, amit, a szállás házirendjének teljes betartása és a kulcsok távozáskori személyes visszaadása esetén maradéktalanul visszajár. Fizetendő díjak a következő estekben továbbá:

A szobában történő dohányzás esetén távozáskor egyszeri 10.000,- Ft, mely a kaucióból kerül levonásra. (megállapítása lehet orron érzékelt is)

Az erkélyen történő dohányzás esetén távozáskor egyszeri 5.000,- Ft mely a kaucióból kerül levonásra.

A konyhában hátrahagy szennyes edények, használati eszközök egyszeri 5000, – Ft mely a kaucióból kerül levonásra.

Extra takarítási díjat számolunk fel, abban az esetben, ha a vendég a normálistól eltérő rendet kíván maga után hagyni, melynek díja a kaucióból kerül levonásra, függ annak mértéke a hátrahagyott várhtó e

Bútorok, matracok, ágyak kárpitjainak szennyeződései, valamint sérülései estén az okozott kármegállapítás szerint, mely a kaucióból kerül levonásra.

Mindezek utólagos értesülése esetén, mert a vendég nem jelezte távozás előtt, valamint egyéb jogtalan eltulajdonlás esetén is jogosult a szolgáltató büntető hatósági eljárással behajtatni utólag a kirótt díjakat.

Amennyiben a Vendég bármely költség kifizetését megtagadja és fizetési kötelezettségét elutazásig nem teljesíti, a Szolgáltató rendőri beavatkozás igénybevételére jogosult.

 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
  1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
  11.1.1 a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,

11.1.1/b a vendég nem turisztikai céllal használja a szállást.
11.1.2. a Vendég a szálláshely biztonsági szabályait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
11.1.3. a Vendég fertőző betegségben szenved.
11.1.4. a Szerződő fél nem teljesíti az előzetesen meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.
2. Elhelyezési garancia
12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről gondoskodni.
12.1. A Szolgáltató köteles:
12.1.1. A Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani.
12.1.2. Térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
12.1.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.
3. A vendég betegsége, halála
13.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel a vendég költségei viselésének figyelembevételével.
13.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
4. A Szerződő fél jogai
14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
14.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
5. A Szerződő fél kötelezettségei
15.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
15.3. A Vendég saját ételt-italt hozhat be a szálláshelyre.
6. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni. (pl. extra takarítás: bruttó 10.000,-HUF ártól).
7. A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a
szállodába magával vitt.

 1. A Szolgáltató kötelezettsége
  18.1. A Szolgáltató köteles:
  18.1.1. a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni
  18.1.2. a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni
  9. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
  19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
  19.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
  19.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  19.4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
  19.5. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette.
  19.6. Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  19.7. Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.
  1. Fogyasztói érdekvédelem, adatvédelem
  A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
  1. Vis major Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, vízhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
  2. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
  A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.
  A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette. A Vendéget kötelezettségei alól az Általános Szerződési Feltételek nem ismerete, illetve figyelmen kívül hagyása nem mentesíti fel.

 

Coral Apartman Várnai Márton szálloda tulajdonos.